El Consell de ministres aprova el Pla Nacional contra el Radó

El Consell de ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri de Sanitat el Pla Nacional contra el Radó amb l’objectiu de protegir la salut del conjunt de la població, i les persones treballadores en particular, enfront dels riscos de l’exposició a aquest element químic en forma gasosa.

Aquest Pla s’articula entorn de cinc eixos estratègics:

1.- Coneixement i infraestructura bàsica
2.- Edificació
3.- Llocs de treball
4.- Zones d’actuació prioritària.
5.- Comunicació i conscienciació.

Aquests cinc eixos engloben actuacions per a conèixer la magnitud del problema, com avaluar l’exposició de la població al radó i estimar la seva incidència sobre la salut de la població, reduir la concentració de radó en els edificis o impulsar programes de formació específics per als diferents agents que intervenen en l’àmbit de l’edificació.

QUÈ ÉS EL GAS RADÓ?

El radó és un gas que procedeix de la descomposició de l’urani present en les roques de l’escorça terrestre després del seu pas per diferents elements químics. El radó en si mateix no és perillós, però sí que ho són els seus descendents de vida mitja curta que, com el radó, emeten radiació alfa que és ionitzant. Quan són inhalats poden acabar causant l’aparició de càncer a causa de l’exposició prolongada a radiació de les cèl·lules de l’epiteli pulmonar.

L’exposició al radó és un dels 12 punts per evitar la malaltia dins del Codi Europeu contra el Càncer de la Unió Europea, que pots descarregar-te aquí.

Font: Ministerio de Sanidad.