Inici > Detecció precoç

Detecció precoç

Els programes de detecció precoç o cribratge de càncer consisteixen a oferir a les persones, en funció del sexe i l’edat, amb risc de patir un tipus de càncer que es facin una prova per detectar algun signe precoç d’aquest càncer.

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin les símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo. En altres casos es detecten alteracions a les cèl·lules (lesions precursores) que no son càncer, però que si no es tracten, amb el temps podrien esdevenir càncer. 

Els programes de cribratge a Catalunya s’apliquen al càncer de mama, coll uterí i colorectal, ja que l’evidència científica ha demostrat, mitjançant estudis rigorosos, que si es detecten precoçment es pot reduir la mortalitat.

Programa de detecció precoç del càncer de mama

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones de Catalunya.

Tenint en compte els coneixements actuals sobre les causes d’aquest tumor, es considera que no hi ha estratègies de prevenció primària del càncer de mama que s’hagin demostrat efectives i siguin factibles, ja que els factors de risc més importants (edat, antecedents familiars, edat de la primera menstruació, edat del primer embaràs, l’obesitat postmenopaùsica, etc.) no són modificables o de difícil modificació per motius de tipus preventiu.

En relació a l’auto exploració mamària, l’evidència disponible indica que no aporta benefici en la reducció de la mortalitat per càncer de mama

A Catalunya, d’acord amb la recomanació de la majoria d’experts i de la Comissió Assessora de Cribratge de Càncer del Pla director d’oncologia, el Programa de detecció precoç del càncer de mama està adreçat a totes les dones de 50 a 69 anys. Consisteix en la realització d’una mamografia (radiografia de les mames) cada dos anys.

En les dones més joves, s’aconsella que consultin el seu metge sobre els beneficis i limitacions de la mamografia.

Programa de detecció precoç del càncer de coll d’úter

El càncer de coll d’úter és un dels càncers més evitables i minoritaris a Catalunya.

La detecció precoç mitjançant el  cribratge cervical és el procediment que es duu a terme per detectar i prevenir el càncer de coll uterí. Atès que el càncer de coll uterí triga molts anys a desenvolupar-se, tenim moltes oportunitats de detectar-lo a temps, tractar-lo i curar-lo.

La majoria de casos d’aquest tipus de càncer es produeixen en dones que no es realitzen proves de detecció precoç o no ho fan regularment. El cribratge de càncer de coll d’úter ha comportat una disminució del nombre de casos nous diagnosticats d’aquest tipus de càncer. L’evidència científica ha demostrat, mitjançant estudis rigorosos, que si aquests tipus de càncer es detecten precoçment es pot reduir la seva mortalitat.

Avui en dia sabem que el VPH és l’agent principal causant del càncer de coll uterí. Això vol dir que tots els càncers de coll uterí presenten una infecció prèvia pel VPH, tot i que la presència del virus no significa que s’hagi de desenvolupar el càncer forçosament.

La detecció precoç de càncer de coll uterí consisteix en la realització d’una prova, o bé per detectar una infecció per VPH (prova de detecció del virus del papil·loma humà) o bé per veure si hi ha lesions precanceroses a les cèl·lules del coll uterí (citologia o Papanicolau), amb l’objectiu de prevenir el desenvolupament del càncer.

El cribratge de càncer de coll uterí a Catalunya comença a partir dels 25 anys en les dones que han iniciat les seves relacions sexuals, i la majoria de les dones l’acaba als 65 anys d’edat. Les proves que es realitzen són:

  • A les dones d’entre 25 i 29 anys se’ls realitza una citologia com a prova de detecció precoç. En cas que la citologia sigui negativa, està indicat repetir-la al cap de 3 anys.
  • A les dones d’entre 30 i 65 anys, se’ls fa una prova de detecció de VPH. Si es fa la prova de detecció de VPH i aquesta és negativa, està indicat repetir-la cada 5 anys.

Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és el segon tipus de càncer tant en homes com en dones i el més freqüent en Catalunya i el més freqüent si sumem ambdós sexes.

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius. Els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç del càncer colorectal mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16% en els participants al programa.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del  budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

En alguns casos, encara que la prova de detecció precoç detecti sang a la femta, la colonoscòpia diagnòstica determina que la causa dels indicis de sang a la femta és una alteració benigna i no un càncer. 

A Catalunya, el programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte s’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

Font: Canal Salut