Inici > Tipus de càncer > Càncer de còlon i recte

Càncer de còlon i recte

Quan el càncer colorectal es dissemina més enllà de la mucosa on s’ha originat, es poden trobar cèl·lules malignes en els ganglis limfàtics propers o bé metàstasi en altres òrgans. Habitualment, el primer òrgan afectat és el fetge.

El càncer de còlon i recte és de més incidència si sumem els casos d’home i dones. Les projeccions del 2017 inclouen 6.201 casos anuals a Catalunya. Des de 1994, la incidència d’aquest tumor s’incrementa anualment un 1,3% en els homes i un 0,5% en les dones a Catalunya. La mortalitat se situa en 2.659 defuncions anuals, essent la supervivència relativa del 56% en homes i del 61% en dones als 5 anys.

Els factors de risc del càncer de còlon i recte són:

 • L’edat (tenir més de 50 anys)
 • Tenir adenomes (pòlips) colorectals
 • Antecedents familiars de càncer colorectal
 • Alteracions genètiques (malalties hereditàries com la poliposi colònica familiar o la síndrome de Lynch)
 • Patir una malaltia inflamatòria crònica (colitis ulcerosa o malaltia de Crohn)
 • Haver patit prèviament càncer colorectal
 • Dieta abundant en greixos, carn vermella i processada i pobre en verdures i fibra
 • Sedentarisme i sobrepès
 • Fumar

La síndrome de còlon irritable no predisposa a tenir càncer de còlon i recte.

Participar en les campanyes de diagnòstic precoç és fonamental per detectar un cas de càncer colorectal en un estadi primerenc. La prova, senzilla i que es pot realitzar a casa, permet trobar restes de sang a la femta. En cas que n’apareguin, una colonoscòpia posterior determinarà si es tracta d’una alteració benigna o d’un càncer.

A Catalunya, la prova de cribratge d’aquest tipus de càncer està recomanada cada dos anys a persones d’entre 50 i 69 anys.
La detecció precoç, a més, pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del budell, però que en el decurs del temps, podrien tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

El càncer de còlon i recte no sol presentar símptomes en les fases inicials. Els símptomes que s’han de consultar amb el metge són:

 • Canvi en els hàbits intestinals
 • Diarrea, estrenyiment o sensació que l’evacuació no és total
 • Sang a la femta, fosca o vermella
 • Matèria fecal de menor quantitat o més líquida de l’habitual
 • Molèsties a l’abdomen, com ara dolor, inflamació, presència de gasos, sensació de sacietat i còlics
 • Pèrdua de pes sense motiu aparent
 • Fatiga o cansament persistent
 • Anèmia (baix nivell de glòbuls vermells) per pèrdua de ferro sense causa aparent

El mètode per diagnosticar aquests tumors és la colonoscòpia, és a dir, la inspecció del budell gruixut (el còlon) mitjançant un tub flexible amb unes càmeres que s’introdueixen per l’anus. La prova es fa amb anestèsia i amb una preparació prèvia amb laxants i ènemes.Altres proves complementàries són:

 • Tacte rectal
 • Sigmoidoscòpia
 • Ènema de bari de doble contrast
 • Biòpsia
 • Analítica de sang
 • TAC o TC
 • Radiografia de tòrax
 • Tomografia per Emissió de Positrons

Els tumors en estadis primerencs i els pòlips benignes que poden esdevenir càncer en el futur es poden extreure durant la colonoscòpia i també mitjançant una laparoscòpia (realització de 3 o 4 petites incisions a l’abdomen per extirpar els tumors i, si cal, els ganglis limfàtics). Per altres tumors, es practica una cirurgia que pot ser:

 • Cirurgia oberta: mitjançant un tall a l’abdomen s’extreu el tumor, un part de teixit sa i ganglis limfàtics. Després, s’haurà de connectar les parts sanes per mantenir la continuïtat del budell gruixut fins a l’anus.
 • Estoma: si la connexió no és possible, s’ha de practicar una colostomia, consistent en empalmar el tros final de budell a un orifici (estoma) practicat a la pell abdominal. Les fems es dipositaran en una bossa adherida a la pell de l’abdomen.

S’ha de tenir molt en compte els efectes secundaris de la cirurgia, sobretot si s’ha realitzat un estoma o colostomia, extremant les mesures d’higiene.

Altres tractaments, que seran necessàries depenent del tumor i estadiatge de la malaltia, són:

 • Quimioteràpia (pre i/o post cirurgia)
 • Radioteràpia
 • Teràpies biològiques

Font: Canal Salut / Lliga contra el càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre