La radiofreqüència pot ser una alternativa eficaç a la cirurgia per tractar el càncer de mama en la seva fase inicial

Radiofreqüència per càncer de mama

Un assaig clínic de l’Hospital de Bellvitge i l’ICO avalua els beneficis de la radiofreqüència per tractar el càncer de mama en estadi primerenc. L’ablació del tumor amb corrent altern ha estat aplicada ja en 35 dones com a part d’un assaig que continua obert i els primers resultats apunten que la radiofreqüència pot ser més precisa i alhora menys invasiva que la cirurgia en estadis inicials del càncer.

La tumorectomia és la cirurgia que s’utilitza habitualment per a l’extirpació de tumors de mama. Es tracta d’una cirurgia conservadora en què, a més del tumor, s’extirpa una petita porció del teixit sa que l’envolta. Un equip multidisciplinari de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha posat en marxa un assaig clínic dins de la Unitat Funcional de Mama per avaluar els resultats de l’eliminació de les cèl·lules tumorals del càncer de mama en un estadi inicial mitjançant l’ablació per radiofreqüència.

Professionals de la Unitat Funcional de Mama de l’HUB (Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Ginecologia) i de l’ICO (Oncologia Mèdica) van començar a treballar en la definició d’aquest procediment entre els anys 2013 i 2017. L’any 2018 es van publicar a una revista d’alt factor d’impacte les dades de l’assaig clínic fase II (García-Tejedor A, Guma A, Soler T, Valdivieso A, Petit A, Contreras N, Chappuis CG, Falo C, Pernas S, Amselem A, Plà MJ, Fernández-Montolí E, Burdío F, Ponce J. Radiofrequency Ablation Followed by Surgical Excision versus Lumpectomy for Early Stage Breast Cancer: A Randomized Phase II Clinical Trial. Radiology. 2018 Nov;289(2):317-324).

L’assaig comparava els resultats de l’ablació amb radiofreqüència del càncer de mama amb el tractament habitual de tumorectomia, en 40 pacients amb un carcinoma invasiu de mama de 2 cm o menys i una mitjana d’edat de 64 anys. Els resultats de l’assaig van servir per validar la tècnica de radiofreqüència i demostrar patològicament l’absència de viabilitat tumoral, sense afectar la taxa de marges afectes ni reintervencions quirúrgiques.

La radiofreqüència és un procediment menys invasiu que la cirurgia, es realitza amb control radiològic i es pot fer amb anestèsia local, amb resultats precisos en la destrucció del tumor i del marge, i que pot evitar possibles efectes adversos de la cirurgia, segons expliquen les Dres. Amparo Garcia Tejedor, metge adjunta del Servei de Ginecologia, i Anna Gumà, cap de la Secció de Mama del Servei de Diagnòstic per la Imatge, ambdues de l’HUB. Actualment, però, el procediment clínic habitual per a l’abordatge dels tumors és la tumorectomia.

Els resultats positius d’aquest primer assaig van permetre posar en marxa l’any 2020 una nova fase de l’assaig clínic, en la qual fins ara han participat 14 dones a les quals se’ls ha tractat el càncer de mama exclusivament amb radiofreqüència. L’objectiu de l’assaig és comptar amb un mínim de 30 casos, fet que les impulsores del treball consideren la massa crítica de pacients necessària per avaluar els resultats i establir una comparació amb la cirurgia pel que fa supervivència i recidives.

El nombre de pacients que reuneixen els requeriments necessaris per fer el tractament d’ablació per radiofreqüència amb garanties és limitat. Per això les Dres. Garcia i Gumà consideren fonamental que altres centres es sumin a l’assaig. En aquest sentit, val a dir que l’Hospital del Mar va realitzar una de les primeres ablacions per radiofreqüència en càncer de mama al centre el passat mes de juny, afegint-se al conjunt de casos portats a terme fins ara.

En opinió de la Dra. Sònia Pernas, cap de la Unitat de Càncer de Mama del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO, “aquest estudi és resultat de l’empenta i la voluntat d’unes investigadores, i cal destacar-ho perquè no sempre és fàcil tirar endavant projectes com aquest. I d’altra banda, també demostra la importància de la col·laboració multidisciplinària entre diferents serveis i centres en benefici de les pacients afectades de càncer”.

Font: Hospital Universitari de Bellvitge