Un anticòs ofereix bons resultats en leucèmia limfoblàstica aguda resistent

L’ICO Badalona és un dels centres participants en l’assaig clínic de fase II que s’ha realitzat per analitzar l’eficàcia de Blinatumomab, un anticòs monoclonal biespecífic, en el tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) refractària o en recaiguda.

Tractament leucèmia

L’assaig, d’àmbit mundial, ha comptat amb la participació de 189 malalts adults i els resultats s’han publicat a la revista Lancet Oncology.

L’elevada taxa de resposta completa (un 43%) ha portat a l’aprovació accelerada del fàrmac per part de la FDA -l’agència responsable de donar el vist i plau a nous fàrmacs als Estats Units- per als malalts amb LLA resistent o en recaiguda.

Actualment s’està duent a terme un assaig clínic en fase III que compara blinatumomab amb la millor quimioteràpia de rescat per obtenir l’aprovació definitiva del blinatmomab en malalts amb leucèmia limfoblàstica aguda refractària o en recaiguda. En aquest assaig també participa l’ICO Badalona. Així mateix, properament se sotmetrà el Blinatumomab a aprovació per l’Agència Europea del Medicament.

El blinatumomab és un anticòs monoclonal biespecific, anti CD3 i anti-CD19, que es fixa a la cèl·lula leucèmica (CD19 positiva) i al limfòcit T citotòxic (CD3 positiu), de manera que el limfòcit T mata directament la cèl·lula leucèmica.  Això demostra l’alta eficàcia de la immunoteràpia en la LLA, tal com passa amb altres neoplàsies.