Un 60% dels 510.000 voluntaris que ajuden les entitats són dones

Catalunya té 24.000 entitats, amb més d’un milió i mig de persones associades, que tiren endavant en bona part gràcies a la col·laboració d’uns 510.000 voluntaris. Un estudi elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el suport de l’Observatori del Tercer Sector i les mateixes entitats, ofereix una radiografia de la situació actual de l’associacionisme i el voluntariat i conclou, entre moltes altres coses, que el 60% de les persones que presten el seu servei de forma desinteressada continuen sent dones.

Voluntariat a Domicili

El mateix estudi destaca “el dinamisme del sector” ja que un 44% de les associacions han estat creades durant aquest mateix segle. Per àmbits, el que concentra més activitat associativa és el d’acció social, amb un 28% del total, i el cultural, amb un 25%; tots dos sumen la meitat de les entitats catalanes registrades en aquests moments.

La majoria desenvolupen la seva acció en un radi de proximitat. Així, un 43%, segons l’estudi, treballen en el mateix municipi on tenen la seu; un 13% treballen a la comarca, i només un 20% actuen al conjunt de Catalunya. Per demarcacions, l’àmbit metropolità és el que agrupa una proporció més elevada, el 67,7% del total.

Pel que fa al perfil de la persona voluntària, pràcticament la meitat, en concret el 48%, tenen estudis superiors i un 33%, estudis universitaris. La dedicació més habitual és de cinc hores setmanals, que és el que inverteixen el 64% dels participants. Una de cada quatre persones hi dedica entre 6 i 10 hores setmanals. I pel que fa a l’edat, són les persones més joves i també les de més de 60 anys les que presten més ajuda a les entitats. Tot i així, l’estudi constata que un 43% de les persones voluntàries també treballen, i un 29% estan ja jubilades.

L’informe és un requeriment de la llei 25/2015, que regula el model de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. Des de l’any 2001 el Departament d’Afers Socials i Famílies no havia fet cap estudi d’aquestes magnituds.