Pobresa, desigualtat i càncer

 

Segons l’Agència Internacional del Càncer (IARC), aquesta malaltia és una de les principals causes de mort al món. De fet, d’aquí a 2035 s’esperen prop de 15 milions de morts per any relacionats amb tumors.

Les xifres de l’estudi Globocan, publicades per la IARC, sostenen que la incidència i mortalitat per càncer estan augmentant ràpidament a tot el món, especialment als països d’ingressos baixos i mitjans on es produeixen la meitat dels nous càncers actuals.

Tal com va recollir l’últim estudi sobre les xifres de supervivència global de càncer (CONCORD-2), publicat al novembre de 2014 amb les dades de 67 països, la malaltia és més letal en unes regions que en unes altres, amb una forta influència del lloc on resideixen els pacients.

Així, en els països amb baixos i mitjans ingressos es produeixen 5,5 dels 8 milions de morts anuals per càncer al món. En aquestes zones, la majoria de les persones mor amb dolor per falta d’analgèsics.

El treball confirma que la major part de les diferències “són probablement atribuïbles a la desigualtat en l’accés als serveis de diagnòstic i tractament òptims”. Perquè si en un país ric el càncer suposa un enorme desafiament, la situació s’agreuja en els territoris més empobrits.

Per Marina Pollán, investigadora CIBERESP i experta en epidemiologia del Càncer a l’Institut de Salut Carlos III, les desigualtats socioeconòmiques en càncer són un tema complex. “En l’àmbit internacional és fàcil observar com en els països amb un alt nivell de desenvolupament hi ha importants diferències entre incidència i mortalitat, el que reflecteix que molts pacients sobreviuen”.

Les desigualtats per càncer (algunes vegades anomenades desigualtats en salut per càncer) són diferències tenint en compte els següents paràmetres:

  •  Incidència (casos nous)
  • Freqüència (tots els casos existents)
  • Mortalitat (morts)
  • Morbiditat (complicacions de salut relacionades amb el càncer)
  • Supervivència, incloent qualitat de vida després del tractament de càncer
  • Càrrega del càncer o de patiments de salut relacionats
  • Índexs d’exàmens de detecció
  • Estadi al moment del diagnòstic

 Les desigualtats per càncer es poden veure també quan els resultats estan millorant en general però les millores es retarden en alguns grups en relació a altres.

Tot i que les desigualtats es consideren amb freqüència en el context de raça o etnicitat, altres grups de la població poden experimentar desigualtats per càncer. Aquests inclouen grups definits per discapacitat, per identitat sexual o de gènere, ubicació geogràfica, ingrés, educació i altres característiques.

Per exemple, sense importar antecedents racials o ètnics, els països desfavorits que no tenen accés a serveis mèdics tenen menys probabilitat de fer-se les proves d’exàmens de detecció recomanades que els que tenen bons serveis mèdics. També tenen més probabilitat de ser diagnosticats amb càncer en estadis últims que podrien haver estat tractats més efectivament si s’haguessin diagnosticat abans.

A més, els individus que viuen en la pobresa poden experimentar índexs més elevats d’exposició a factors de risc ambientals.

Els avenços de la genòmica i altres tecnologies moleculars estan millorant el nostre enteniment de com les diferències biològiques entre els grups de la població contribueixen a les desigualtats en salut i com els factors biològics interactuen amb altres factors potencialment importants, com la dieta i l’ambient.

Per exemple, alguna evidència suggereix que hi ha diferències genètiques o altres biològiques entre els càncers de mama triple negatiu, colorectal i de pròstata que apareixen en afroamericans i els que apareixen en gens d’altres grups racials o ètnics i que aquestes diferències poden explicar les diferències en incidència o agressivitat d’aquests càncers.

Per exemple, i segons els mateix estudi, els afroamericans tenen el doble de probabilitat que els blancs de morir per càncer de pròstata i gairebé dues vegades més de probabilitats de morir per càncer d’estómac.

Hi ha molts factors diferents que poden causar desigualtats per càncer- en particular, la pobresa i la falta d’atenció mèdica de qualitat que resulta d’això, – solucionar aquestes desigualtats no és senzill. No obstant això, els investigadors estan identificant formes de respondre als factors més crítics en desigualtats específiques i ja estan trobant algun tipus de resultats.