Un fàrmac redueix l’activitat de l’oncogen MYC en melanoma i canvia el perfil d’expressió gènica del tumor per un amb millor pronòsticInvestigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron han publicat un estudi a la revista Genes&Development que demostra que reduir l’activitat de l’oncogen MYC en melanoma modifica el perfil d’expressió gènica de les cèl·lules tumorals fent que el tumor passi de ser agressiu a ser similar al de pacients amb tumors de bon pronòstic.

El melanoma cutani, el càncer de pell més agressiu, és el cinquè càncer més diagnosticat a Europa i una de les causes més freqüents de mort per càncer. La seva incidència i tendències de mortalitat estan augmentant. El 2020, més de 105.000 persones van ser diagnosticades i 16.000 van morir a causa d’aquesta malaltia a països de la Unió Europea. La raó principal de l’alta taxa de mortalitat associada amb el melanoma és la seva naturalesa altament agressiva i metastàtica.

Tot i que el desenvolupament de noves teràpies ha millorat la supervivència de pacients amb melanoma, una alta proporció no se’n beneficien a causa de resistències innates o adquirides, generant una necessitat imperiosa de nous tractaments.

MYC està involucrat en la majoria dels càncers humans

En condicions normals MYC és un factor de transcripció que regula l’activació de gens relacionats amb la divisió de les cèl·lules de manera ordenada. No obstant això, aquesta activitat està desregulada a la majoria dels càncers humans de manera que MYC impulsa la transcripció de gens relacionats amb el creixement descontrolat de les cèl·lules tumorals i de gens involucrats en el desenvolupament de metàstasis i de recidives.

Per això MYC és un objectiu molt buscat en el tractament del càncer. La molècula Omomyc, desenvolupada al VHIO a través del seu spin-off Peptomyc és una mini-proteïna terapèutica capaç d’inhibir el gen MYC. “Es tracta de la primera miniproteïna dirigida a MYC que ha superat amb èxit un assaig fase I els resultats del qual han demostrat que és capaç d’inhibir la funció d’aquest oncogèn d’una manera segura i efectiva” explica la Dra. Laura Soucek, professora ICREA, codirectora del Programa de Recerca Translacional i Preclínica i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO. Soucek ha dedicat més de 20 anys a la investigació de teràpies dirigides contra el gen MYC.

La desregulació de MYC en melanoma

En melanoma la desregulació de MYC que implica una sobreexpressió de la proteïna, s’associa a una agressivitat més gran del tumor i a diverses vies d’adquisició de resistència a tractaments. Per tant, sembla que la inhibició de MYC promet un impacte terapèutic important en aquests contextos.

Els investigadors van realitzar aquest estudi inicialment in vitro en 9 línies cel·lulars de melanoma amb diferents tipus de mutacions. L’expressió a les cèl·lules tumorals va reduir els nivells de MYC i va disminuir significativament la proliferació de les cèl·lules a totes les línies, independentment del perfil mutacional del tumor, i també va induir la seva mort.