La Unió Europea vol augmentar el nombre de cribratges per detectar el càncer

En el marc del Pla de la UE per al Cribratge del Càncer que es proposarà dins del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, la Comissió ha presentat un nou plantejament per ajudar els estats membres a ampliar el cribratge del càncer. La recomanació que se suggereix se centra en la detecció del càncer en les fases inicials i té per objectiu augmentar el nombre de cribratges, de manera que abastin més grups de població i més tipus de càncer.

220915_Cancer-Screening-landscape

Aquest nou plantejament de la UE, basat en els avenços i dades científics més recents, ajudarà els estats membres a assegurar que com a tard el 2025 s’ofereixin proves de cribratge de càncer de mama, de cèrvix o colorectal al 90% de la població de la UE que compleixi els requisits per sotmetre-s’hi. La nova recomanació també amplia el cribratge massiu organitzat del càncer perquè inclogui també els càncers de pulmó i de pròstata i, en determinades circumstàncies, el càncer gàstric.

La recomanació suggerida introdueix un nou plantejament de la UE en les bones pràctiques per millorar el cribratge del càncer que substitueix l’actual, vigent des de fa vint anys i que cal actualitzar urgentment. La proposta és una iniciativa emblemàtica del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i reflecteix els avenços i dades científics més recents.

Quines novetats incorpora?


La recomanació té per objecte augmentar l’acceptació del cribratge del càncer de mama, colorectal i del coll de l’úter per a aconseguir l’objectiu establert en el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer: oferir aquest tipus de cribratge al 90% de les persones que compleixin els requisits, d’aquí a 2025. A més, el cribratge selectiu ha d’ampliar-se a altres càncers, en particular el càncer de pròstata, de pulmó i gàstric.

Per a facilitar un cribratge més específic i menys invasiu, la recomanació:

  • Amplia el grup destinatari del cribratge del càncer de mama per a incloure les dones d’edats compreses entre els 45 i els 74 anys (en comparació amb el grup d’edat actual de 50 a 69 anys);
  • Recomana que es realitzin proves de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en dones d’entre 30 i 65 anys, cada 5 anys o més, per a detectar el càncer de coll de l’úter, tenint en compte l’estat de vacunació contra el VPH;
  • Demana que es realitzin proves de detecció del càncer colorectal en persones d’entre 50 i 74 anys mitjançant proves immunoquímiques fecals per a determinar si és necessari realitzar després una endoscòpia o colonoscòpia.

Sobre la base de les dades i mètodes més recents, la Recomanació amplia el cribratge organitzat a tres càncers més:

  • Proves de càncer de pulmó per a grans fumadors i ex fumadors d’entre 50 i 75 anys.
  • Proves de càncer de pròstata en homes de fins a 70 anys sobre la base de proves de l’antigen prostàtic específic, i imatges per ressonància magnètica (IRM) com a seguiment.
  • Cribratge de la Helicobacter pylori i vigilància de les lesions precanceroses d’estómac en llocs amb una elevada incidència i mortalitat per càncer gàstric.

La recomanació presta especial atenció a la igualtat d’accés al cribratge, a les necessitats de determinats grups socioeconòmics, a les persones amb discapacitat i a les persones que viuen en zones rurals o remotes, perquè el cribratge del càncer sigui una realitat en tota la UE. També és important garantir uns procediments de diagnòstic i tractaments adequats, suport psicològic i cures posteriors al tractament. La recomanació introdueix, a més, una supervisió sistemàtica i periòdica dels programes de cribratge, incloses les disparitats, a través del Sistema Europeu d’Informació sobre el Càncer i el Registre de Desigualtats enfront del Càncer.

Per a donar suport a l’aplicació, s’elaboraran directrius de la UE sobre cribratge i tractament del càncer relatives al càncer de pulmó, de pròstata i gàstric. Les actuals directrius de la UE sobre el càncer de mama, colorectal i de coll de l’úter s’actualitzaran periòdicament.