La necessitat de saber gestionar el càncer a la feina

En l’actualitat, i gràcies als avenços mèdics, la supervivència a cinc anys de les persones diagnosticades de càncer a Espanya és del 55,3% en homes i del 61,7% en dones en el període 2008-2013. Aquestes persones sovint es troben amb nombrosos problemes socials, laborals i econòmics a conseqüència de l’impacte de la malaltia i dels tractaments. L’entorn laboral és un àmbit que no sempre està preparat o no té les eines necessàries per saber gestionar el cas d’un treballador o treballadora amb càncer durant el seu tractament o el seu retorn un cop ha superat la malaltia. És per això que es fa necessari dotar les organitzacions d’eines per poder reduir l’impacte dels casos de càncer que s’hi puguin presentar.

Com ja va mostrar el 1r Baròmetre sobre càncer i treball a Catalunya publicat per la FECEC, Junts contra el Càncer el juny de 2022, gairebé un 50% de les persones treballadores enquestades a Catalunya considerava que l’empresa dona poc o cap suport a les persones amb càncer. De fet, la percepció de les persones diagnosticades de càncer era que el suport en l’àmbit laboral recau principalment en els companys i companyes. En aquest sentit, sis de cada deu persones treballadores reclamava a les empreses un pla de suport per a les persones afectades per aquesta malaltia i el 65% demanava més implicació de l’empresa en formació sobre el càncer i la gestió del seu impacte.

Un 61% de les persones diagnosticades de càncer va afirmar que treballar és important i que la feina és un dels aspectes que dona sentit a la seva vida, 10 punts més del que opinen sobre aquesta mateixa qüestió les persones no diagnosticades. L’estudi també va posar de relleu que, un cop diagnosticades, la immensa majoria de les persones treballadores ha estat en algun moment de baixa laboral. Qui va seguir treballant ho va fer per mantenir una sensació de normalitat, per autoestima o per qüestions econòmiques.

Pel que fa a aquesta reincorporació laboral després del càncer, les dades que es van desprendre del baròmetre afirmen que el 88% dels enquestats s’ha trobat el seu lloc de treball com abans de la malaltia. Val a dir, però, que en la immensa majoria de casos van haver de fer canvis com ara reorganitzar l’horari, fer menys hores, combinar tipus de feina presencial-telemàtica. Tot i això, una de cada deu persones va haver de canviar de tipus de feina, dins o fora de la mateixa empresa.

Sobre les mesures que les persones enquestades consideren que les empreses haurien d’aplicar, el 35,9% considera necessari adaptar el tipus de feina que es realitza a les noves condicions de la persona afectada de càncer; el 34% opina que s’ha de facilitar una reincorporació progressiva a la feina; gairebé 4 de cada 10 pensen que s’ha d’adaptar l’horari laboral al treballador; i el 29,6% creu positiu potenciar el teletreball.

‘Càncer a la feina’, un servei per a les empreses

Per tot això, la FECEC, Junts contra el Càncer considera imprescindible que les organitzacions tinguin les eines necessàries per reduir l’impacte del càncer a la feina i que en el cas de les persones que tornen a la feina després del càncer, la seva reincorporació estigui adaptada a les seves noves necessitats físiques i psíquiques. Les empreses tenen un rol molt important a l’hora d’acompanyar als treballadors afectats i també per minimitzar l’impacte en la resta de companys de l’organització. Per aquests motius, la FECEC, Junts contra el Càncer ofereix el programa ‘Càncer a la feina’, amb l’objectiu de dotar de recursos i formació perquè cada empresa pugui elaborar el seu programa de gestió integral de l’impacte del càncer, acompanyant al treballador afectat i minimitzant l’afectació en la resta d’organització, a l’hora que aportant valor i integrant el procés com un actiu més en la seva cultura empresarial.

Aquest programa “El càncer a la feina” de la FECEC, Junts contra el Càncer ofereix:

  • Una guia amb una metodologia per crear el programa de gestió del l’impacte del càncer a la feina, amb recomanacions, eines i recursos pràctics.
  • Una formació inicial per mostrar la metodologia i les eines que inclou la guia.
  • Un assessorament telefònic puntual.
  • Els serveis d’atenció psicosocial per treballadors, siguin pacients o cuidadors.
  • Formar part de la Xarxa d’empreses oncoresponsables, per compartir bones pràctiques en la gestió de l’impacte del càncer a la feina.

La FECEC, Junts contra el Càncer es posa a disposició de les empreses que es trobin en la situació de tenir un o més treballadors amb càncer i necessitin de recursos per saber gestionar-ho i minimitzar l’impacte, o vulguin estar preparades per se’n presenta un cas, a través del correu electrònic federacio@juntscontraelcancer.cat.