La integració de l’atenció a la salut, un dels eixos del Pla de Salut 2021-25

El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 és l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El pla pretén actuar com la brúixola del sistema de salut establint els objectius necessaris per a la seva millora.

 

El sistema sanitari ha de donaCaptura de pantalla 2022-03-23 111601r resposta a les necessitats de salut de les persones al llarg de tota la vida, en un context marcat per una societat envellida i amb desigualtats socials. Cada vegada hi ha més persones amb problemes de salut crònics amb necessitats complexes i que es troben en situació de vulnerabilitat o amb risc de patir-ne. A més, hi ha problemes de salut aguts que requereixen l’actuació coordinada i harmonitzada de diversos serveis. Per tant, en qualsevol dels casos, es requereix una atenció integral i integrada.

Per aquest motiu, la integració de l’atenció a la salut és un dels eixos claus del Pla de Salut i preveu la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària amb la voluntat d’enfortir el sistema i fer quelcom de manera diferent. Per exemple, introduint nous professionals a l’atenció primària i comunitària i ampliant la cartera de serveis; potenciant l’Agència de Salut Pública de Catalunya; orientant la salut mental cap a un enfoc més proactiu, preventiu, comunitari; i evolucionar l’atenció sociosanitària cap a una atenció intermèdia, més resolutiva i connectada amb l’atenció primària i hospitals d’aguts.

Crear l’Agència d’Atenció Integrada per avançar en la integració social i sanitària

L’Agència ha de permetre el redisseny de l’atenció de les persones amb complexitat sanitària i social quan es troben en situació de dependència, discapacitat o de trastorn mental i per addicció que requereixen cura i atenció de llarga durada, de manera que sigui possible superar la fragmentació dels processos d’atenció assistencial, es presti una atenció integrada i faciliti la transició entre serveis. La creació de l’Agència d’Atenció Integrada ha de garantir l’impuls del treball conjunt entre el Departament de Drets Socials i el Departament de Salut i també els governs locals que tenen responsabilitat compartida en la prestació de serveis d’atenció personal.

Els altres tres eixos estratègics del Pla de Salut són:

  • garantir la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida. D’una banda, fent promoció, prevenció i detecció precoç, per a reduir les desigualtats d’oportunitats de créixer i gaudir de bona salut, especialment en les persones més vulnerables. De l’altra, donar resposta a reptes actuals com la gestió de l’estrès, la salut afectiva i sexual, la violència, la medicalització de la vida quotidiana, etc.
  • foment d’entorns saludables. Control de la contaminació, la seguretat alimentària, les resistències als antibiòtics o el desplegament d’un nou model de vigilància epidemiologia) i unes palanques de canvi, com són la cultura de salut i la participació ciutadana, la transformació digital, tenir cura de les professionals i reforçar la recerca i la innovació
  • unes palanques de canvi, com són la cultura de salut i la participació ciutadana, la transformació digital, tenir cura de les professionals i reforçar la recerca i la innovació.