La combinació de fàrmacs antitumorals millora la supervivència de pacients amb un tipus agressiu de càncer infantil

Foto: Dr. Lucas Moreno – Vall d’Hebron

L’assaig clínic BEACON, en què ha participat Vall d’Hebron, ha demostrat que la combinació de fàrmacs antitumorals a la quimioteràpia millora la resposta al tractament i la supervivència en pacients amb neuroblastoma en situació de recaiguda o refractarietat, un tipus de càncer pediàtric molt agressiu. 

Els resultats de l’estudi, liderat per la Universitat de Birmingham, han estat publicats a la revista Journal of Clinical Oncology.

El treball, l’assaig clínic més gran dut a terme fins ara en neuroblastoma en recaiguda o refractarietat, va comptar amb la participació de 160 pacients d’entre 1 i 21 anys de 43 hospitals d’11 països europeus. La meitat va rebre el tractament convencional amb quimioteràpia mentre que al segon grup se li va administrar, addicionalment, Bevacizumab. Aquest fàrmac evita que els tumors formin vasos sanguinis i, per tant, dificulta que rebin aliment i oxigen i afavoreix que les cèl·lules canceroses morin.

Els resultats mostren que, al grup que rebia Bevacizumab juntament amb la teràpia convencional, un 26% de pacients responien al tractament, és a dir, tenien una reducció en la mida del tumor. En canvi, al grup en què únicament s’administrava el tractament estàndard, només un 18% de pacients responien al tractament. A més, els pacients amb Bevacizumab tenien millors taxes de supervivència un any després, especialment amb la combinació dels tres fàrmacs Bevacizumab, irinotecan i temozolomida.

“BEACON ens ha ajudat a identificar noves combinacions de tractament per a pacients amb neuroblastoma en recaiguda. Els resultats ofereixen noves opcions terapèutiques per a pacients amb mal pronòstic que fins ara no responien a cap tractament establert”, afirma el Dr. Lucas Moreno, coordinador internacional de l’assaig clínic, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Font: Hospital Vall d’Hebron