Identifiquen un nou biomarcador tumoral en càncer d’endometri, de pulmó i colorectal

El grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), amb la Dra. Eva Colàs com a investigadora principal, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l’Institut d’investigació Biomèdica de Bellvitge, amb el Dr. Xavier Matias-Guiu al capdavant, i el Centre de Regulació Genòmica, el CIC bioGUNE, i CIBERONC, han realitzat tres estudis per aprofundir en el potencial diagnòstic i pronòstic de la determinació dels miRNA presents en vesícules extracel·lulars (VE) com a biomarcadors tumorals en tres tipus de càncer: colorectal, de pulmó i d’endometri.

biomarcadors_VE_884

Els microARN (miRNA) són fragments d’ARN petits, no codificants, que s’encarreguen d’unir-se a l’ARN missatger (RNAm), provocant la degradació d’aquest RNAm i per tant impedint l’expressió d’algunes proteïnes. Els miRNAs es sintetitzen dintre de la cèl·lula i aquests poden exercir la seva funció allà mateix o en una altra cèl·lula. Un dels mètodes per tal d’arribar a altres cèl·lules, és la seva encapsulació en VEs.

Les VEs són secretades per diversos tipus de cèl·lules i tenen funcions de comunicació intercel·lular. Aquesta comunicació es duu a terme gràcies al contingut que les VEs encapsulen, ja sigui miRNAs, proteïnes, metabòlits, etc. Les VEs es poden mesurar en diversos líquids corporals (biofluids) i resulten de gran interès com a portadors de biomarcadors. L’avantatge de poder fer el diagnòstic o el seguiment dels pacients a través de la determinació dels miRNA que contenen les VEs a fluids proximals és que aquestes contenen una gran quantitat d’informació rellevant del tumor en un material de més fàcil accés.

Càncer d’endometri

El diagnòstic de càncer d’endometri avançat suposa una taxa de supervivència molt baixa (16%) en comparació a la del diagnòstic precoç (95%). A més, la recurrència en aquest tipus tumoral està associada a una elevada mortalitat. En aquest cas, els investigadors van plantejar buscar els miRNA presents en les VEs recollides del líquid peritoneal de pacients amb càncer d’endometri per tal d’avaluar el potencial ús d’aquest fluid com a font de biomarcadors.

Els resultats d’aquest estudi, publicat a la revista Cancers, mostren 114 miRNA desregulats en càncer en comparació amb pacients sans. I d’ells, vuit miRNA presenten un elevat valor com a biomarcadors de la malaltia.

Càncer colorectal

Els investigadors van estudiar els miRNAs presents en VEs en el rentat peritoneal dels pacients amb càncer colorectal i de líquid ascític en pacients amb altres patologies. El rentat peritoneal va permetre la detecció de 210 miRNAs desregulats. Entre aquests, 10 biomarcadors presenten un alt valor de sensibilitat i especificitat per diagnosticar càncer colorectal.

L’estudi es va publicar a la revista Journal of Translational Medicine.

Càncer de pulmó

Per últim, en el càncer de pulmó, la detecció de biomarcadors de diagnòstic precoç és important perquè és el responsable del 25% de mortalitat associada al càncer. La detecció de cèl·lules tumorals en el líquid pleural és un factor de mal pronòstic, però no s’ha investigat abans el rol de la detecció de miRNAs en la pleura.

En l’estudi, publicat a Scientific Reports, es van identificar 14 miRNAs desregulats, i es van escollir tres d’ells com a possibles biomarcadors diagnòstics pel càncer de pulmó de cèl·lula no petita (NSCLC, el 80% dels casos de càncer de pulmó). D’aquests tres, el miRNA 1-3p es troba menys expressat, i actua com a supressor tumoral en diferents tipus de càncers. Un altre miRNA, el miRNA-144-5p, s’ha vist que té un paper antitumoral en altres tipus de càncers i es podria utilitzar com a diana terapèutica en el futur.

Els tres estudis conclouen que caldria estudiar el paper d’aquests miRNAs en grups més grans de pacients per acabar de determinar quin és el seu significat, si són marcadors de mal pronòstic, o si es poden utilitzar com a eines pel diagnòstic precoç.