Identifiquen dos fàrmacs amb activitat antitumoral en models preclínics de càncer de pleura maligne

El mesotelioma pleural maligne (MPM) és un càncer molt agressiu en el qual es desenvolupen cèl·lules canceroses en el revestiment intern del tòrax, la pleura. La causa principal d’aquesta malaltia és l’exposició a l’amiant. Actualment, no hi ha cap teràpia efectiva per aquells pacients que han deixat de respondre a la quimioteràpia convencional amb platí o a la immunoteràpia.

Pulmo-Nadal-211020.jpg_2104194538

El grup de recerca preclínica i experimental dels tumors toràcics (PrETT) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), coliderat per Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l’ICO l’Hospitalet i investigador ICO-IDIBELL, i Cristina Muñoz, investigadora IDIBELL, ha descrit que dos fàrmacs, prèviament aprovats pel tractament de càncer de mama, disminueixen la proliferació de les cèl·lules tumorals i allarguen l’esperança de vida en models animals de MPM.

Els inhibidors, anomenats abemaciclib i palbociclib, actuen sobre dues proteïnes reguladores de la divisió cel·lular, CDK4 i CDK6. En l’estudi, publicat al British Journal of Cancer, els investigadors demostren que aquests fàrmacs aturen la proliferació de les cèl·lules tumorals i indueixen un estat latent anomenat senescència en models cel·lulars, i augmenten l’esperança de vida en models animals.

Els nostres resultats recolzen la realització d’assajos clínics per avaluar l’eficàcia d’aquests compostos com a tractament de segona línia en pacients que han desenvolupat resistències a la quimioteràpia i ja no responen al tractament”, comenta Ernest Nadal.