Els casos de càncer a Espanya creixeran un 2,6% en 2024, segons la SEOM

Segons l’informe Les xifres del càncer a Espanya 2024, elaborat per SEOM i REDECAN, el nombre de càncers diagnosticats al nostre país durant l’any 2024 aconseguirà els 286.664 casos, la qual cosa suposa un lleuger increment del 2,6% respecte a 2023 amb 279.260 casos.

Incidència

S’espera un increment de la incidència del càncer al món, a Espanya s’estima que en 2040 la incidència aconsegueixi els 341.000 casos. L’informe Les xifres del càncer a Espanya 2024 aporta les últimes dades disponibles subministrats tant per REDECAN per a la incidència, la prevalença i la supervivència a Espanya, i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a la mortalitat a Espanya, com pel Global Cancer Observatory (CGO) de l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a diversos indicadors a escala mundial.

Els càncers més sovint diagnosticats a Espanya en 2024 seran, segons recull l’informe, els de còlon i recte (44.294 nous casos), mama (36.395), pulmó (32.768), pròstata (30.316) i bufeta urinària (22.097). Molt per darrere es troben els limfomes no hodgkinians (10.706), el càncer de pàncrees (9.986), el càncer de ronyó (9.208), el melanoma maligne cutani (7.881), els càncers de cavitat oral i faringe (7.603), i els càncers de cos uterí (7.305), estómac (6.868) i fetge (6.856).

Per sexe, en els homes, igual que en 2023, seran majoritaris els de pròstata (30.316), còlon i recte (27.009), pulmó (22.483) i bufeta urinària (18.247). I, en les dones, els de mama (36.395) i els de còlon i recte (17.285). En aquest últim col·lectiu el càncer de pulmó (10.285) es manté com a tercer tumor més incident des de 2019 per l’augment del consum de tabac en el mateix a partir dels anys 70.

A més, s’aprecia un clar descens de càncer de pulmó i bufeta urinària en homes a causa de la reducció de l’hàbit tabàquic, mentre que en dones la incidència de càncer de pulmó gairebé es triplica en 2024 respecte a 2003. Malgrat tot, i segons dades de l’INE, el consum de tabac en 2022 continuava sent superior en homes que en dones, amb un 20,2% de fumadors diaris entre els homes i un 13,9% entre les dones, encara que s’objectiva una tendència a la baixa respecte a anys previs. Per això, juntament amb el període de latència entre l’exposició al tabac i l’aparició del tumor, les incidències dels càncers relacionats amb el tabac són encara molt superiors en els homes. No obstant això, és molt probable que la incidència d’aquests càncers en les dones continuï incrementant-se en els pròxims anys.

En els últims anys, s’observa un increment constant en les taxes d’incidència del càncer de mama en dones, del càncer de còlon en homes, i dels càncers de pàncrees, ronyó, tiroide i limfomes no hodgkinians en tots dos sexes. En el cas del càncer de tiroide, la causa més important de l’increment és, probablement, el sobrediagnòstic.

Mundialment, s’estima una prevalença de càncer a cinc anys del diagnòstic de més de 44 milions, sent els càncers més prevalents el càncer de mama, el càncer colorectal i els càncers de pròstata, pulmó i tiroide. En 2020, els càncers més prevalents en homes a Espanya eren el de pròstata (259.788), bufeta urinària (149.795) i còlon (126.241), mentre que en dones, el de mama (516.827), còlon (100.933) i cos uterí (83.099).

Supervivència

Quant a la supervivència neta a cinc anys del diagnòstic dels pacients diagnosticats entre 2008-2013, a Espanya va ser de 55,3% en els homes i de 61,7% en les dones. Aquesta diferència es deu probablement al fet que determinats tumors són més freqüents en un sexe que en un altre, ja que les diferències més importants en supervivència es deuen al tipus tumoral (juntament amb l’estadiatge al diagnòstic).

Així, en els homes, la supervivència neta estandarditzada per edat va ser del 90% en els càncers de pròstata i de testicle i de 86% en el de tiroide, mentre que va ser del 7% en el càncer de pàncrees, del 12% en el de pulmó, del 13% en el d’esòfag i del 18% en el de fetge. En les dones, el càncer de tiroide va tenir una supervivència neta de 93%, el melanoma cutani del 89%, i el càncer de mama del 86%, mentre que en el càncer de pàncrees va ser del 10%, en els de fetge i esòfag del 16% i en el de pulmó del 18%.

Mortalitat

Respecte a la mortalitat per càncer en l’àmbit mundial, igual que amb la incidència, s’espera un increment en els pròxims anys. En concret es remena la xifra de més de 16 milions de persones en 2040. A Espanya, en concret passarà de 113.000 en 2020 a més de 150.000 en 2040.

Els càncers responsables del nombre més gran de defuncions al món van ser el de pulmó (18,2% del total de morts per càncer), el colorectal (9,5%), l’hepàtic (8,4%), el d’estómac (7,8%) i el de mama (6,9%). A Espanya l’INE ha publicat les dades de mortalitat de l’any 2022 amb 464.417 defuncions, gairebé 14.000 més que l’any anterior. Un any més, els tumors van ser responsables de gairebé un quart de les morts a Espanya (24,7% de les defuncions, 114.828), només per darrere de les malalties del sistema circulatori (26,1% de les morts, 121.341). El nombre de morts per càncer ha continuat incrementant-se en aquests últims anys, amb gairebé 1.200 morts més per càncer a Espanya que l’any 2021.

En els homes, els tumors han continuat sent la principal causa de mortalitat a Espanya en 2022 (29%, 67.911), per davant de les malalties cardiovasculars (24,4%, 57.183) i respiratòries (10,2%, 23.835). No obstant això, en les dones, les malalties cardiovasculars van ser la principal causa de mortalitat (27,9%, 64.158), seguides dels tumors (20,4%, 46.917) i les malalties respiratòries (8,1%, 18.588).

Entre les defuncions per tumor, les causes més freqüents a Espanya en 2022, com en anys anteriors, es troben els càncers de pulmó, còlon, pàncrees, mama i pròstata. En el cas dels homes a Espanya en 2022, de nou el càncer de pulmó va ser el responsable d’un major nombre de morts, seguit pels càncers de còlon, pròstata, pàncrees, tumors hepàtics i de vies biliars i bufeta urinària. En les dones, el càncer de mama va ser el tumor responsable d’una major mortalitat, seguit pels de pulmó, còlon i pàncrees.

L’increment global de morts per càncer en 2022 ha estat a costa d’un increment de les defuncions per càncer en les dones, amb 1.000 defuncions més en aquest any respecte a 2021. Malgrat aquest increment absolut en el nombre de morts per càncer en 2022, de manera general, la mortalitat per càncer a Espanya ha experimentat un fort descens en les últimes dècades, encara que aquest descens no és uniforme en tots els tumors ni per sexe. Aquestes tendències reflecteixen les millores en la supervivència dels pacients amb tumors a causa de les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç, els avanços terapèutics, i, en homes, la disminució de la prevalença del tabaquisme. Altres canvis, com l’augment de càncer de pulmó atribuïble a la contaminació, els tractaments per al virus de l’hepatitis, etc., trigaran a evidenciar-se.

Font: SEOM