Els adenovirus i el sistema immune uneixen forces contra el càncer

Els adenovirus són una família de virus que poden causar refredats, conjuntivitis o gastroenteritis. No obstant això, aquests virus, un cop modificats per adquirir selectivitat cap a les cèl·lules tumorals, tenen gran potencial per emprar-se com a teràpia contra el càncer.

“Treballem amb adenovirus oncolítics, virus modificats perquè ataquin exclusivament cèl·lules canceroses sense atacar el teixit normal, a mode de teràpia dirigida” ha explicat Carlos Fajardo, primer autor de l’estudi.

Limitacions del sistema immune

En aquest camp hi ha diverses limitacions. Una d’elles és el propi sistema immune, que reconeix al virus com a patogen i per tant l’ataca. “El que intentem fer és redirigir el sistema immune perquè ataqui les cèl·lules canceroses en lloc dels virus. D’aquesta manera, no només evitem que el virus sigui eliminat de l’organisme massa aviat, sinó que complementem la seva acció sumant-hi la dels limfòcits T” comenta Fajardo.

Per aconseguir-ho, els investigadors es van servir dels recentment desenvolupats anticossos BiTE (bispecific T-cell engager antibodies). Aquests anticossos són capaços de connectar de manera específica els limfòcits T amb algunes proteïnes expressades en la superfície de les cèl•lules canceroses; aquesta connexió activa a la cèl•lula T, que ataca i destrueix la cèl•lula tumoral.

“Vam modificar el virus perquè, quan infecti la cèl·lula tumoral, aquesta secreti un BiTE específic contra la proteïna EGFR, que està sobreexpressada en molts tipus de càncer”. En estudis in vitro, l’equip d’investigació va observar que aquest BiTE eren capaços de captar els linfòcits T presents en el medi perquè ataquessin les cèl·lules canceroses adjacents. Addicionalment, estudis en ratolins van demostrar que el virus armat amb el BiTE era capaç d’augmentar la presència de limfòcits T en els tumors, donant com a resultat una millor eficàcia antitumoral.

El camp de la viroteràpia
Actualment, la viroteràpia en càncer és un camp molt actiu en recerca gràcies als avenços en immunoteràpia desenvolupats en els darrers anys. “Amb aquests resultats, intentarem atreure l’interès de les empreses que desenvolupen BiTEs per establir acords de col·laboració per al desenvolupament clínic de virus armats amb BiTEs”, afegeix el Ramon Alemany, últim autor de l’estudi. “També estem explorant el desenvolupament de virus que dirigeixin els limfòcits T contra els fibroblasts de l’estroma tumoral, per eliminar-lo”.