El suport psicosocial disminueix l’impacte del càncer en el pacient i el seu entorn

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) treballa amb un model assistencial basat en equips multidisciplinars que atenen els pacients des de totes les vessants i que incorpora, des de fa 20 anys, els treballadors socials sanitaris en aquest model. D’aquesta manera, l’equip de treball social pot intervenir directament en els aspectes psicosocials dels pacients i de les seves famílies just després del diagnòstic d’un càncer.

1. suport psicosocial

Quan una persona rep un diagnòstic de càncer es poden produir tota una sèrie de canvis derivats del procés de malaltia, que poden generar situacions sociofamiliars complexes en les que poden veure’s afectats àmbits relacionats amb la economia, la situació laboral, les dinàmiques familiars, la comunicació, els rols i funcions intrafamiliars,… L’equip de treball social ofereix un pla d’intervenció que permet l’abordatge psicosocial en la cobertura de les necessitats detectades.

En els darrers anys, l’activitat del treball social sanitari ha augmentat notablement. A dia d’avui està present quan el pacient està hospitalitzat, però també en consultes externes i en atenció telemàtica (via telefònica o per correu electrònic). En els darrers tres anys, han augmentat les visites a consulta externa de treball social gairebé un 120% i les consultes telemàtiques un 220%. Pel què fa als pacients hospitalitzats, la mitjana aproximada, dels darrers 5 anys, ha estat de 910 interconsultes/l’any a l’ICO l’Hospitalet.

El càncer i les afectacions familiars i socials
L’aparició d’un càncer és un fet imprevisible i sovint s’esdevenen situacions complexes dins del nucli familiar. Poden aparèixer canvis en l’organització de la família, en els rols dels diferents membres o en la comunicació entre ells.

Amb l’impacte que genera la malaltia en el pacient com en el seu entorn es poden veure afectades també les relacions socials (amistats, grups de referència, companys de feina), així com l’economia, la feina, l’habitatge o les previsions de futur.

És l’objectiu de l’equip de treball social intervenir en aquests casos i ajudar a les famílies a adaptar-se a la nova situació, buscant recursos que ja en moltes ocasions existeixen dins el nucli familiar, i promocionant l’empoderant del pacient i el seu entorn en com afronten de la malaltia.

Com intervé l’equip de treball social
A l’Institut Català d’Oncologia el pacient i la seva família són al centre de l’atenció, no només són atesos per especialistes mèdics i d’infermeria, sinó també per tota una sèrie de professionals de suport com és el cas del treballador social sanitari, que té en compte els canvis derivats de la malaltia i el seu impacte en totes les dimensions de la persona.

Algunes de les situacions més freqüents que es poden donar en el procés de malaltia i que requereixin de la intervenció del treball social sanitari són:

– Manca de cuidador o evidencia d’un cuidador fràgil.
– Pacients joves i amb fills menors. Presència d’altres membres vulnerables en el nucli familiar. Sobrecàrrega familiar per esgotament o impacte en el procés del cuidar.
– Canvis en els rols i dinàmiques familiars que necessitin d’un suport professional.
– Dificultats en els processos de dol.
– Situacions pròpies de la immigració i/o malalt desplaçat del seu lloc de residència amb necessitats socials.
– Conflictes familiars o dificultats de relació.
– Patrons de comunicació alterats.
– Presència de temors o expectatives desajustades en el nucli familiar.
– Orientació i assessorament en temes burocràtics o de recursos.
– Dificultats econòmiques o d’habitatge esdevingudes del procés de la malaltia.

L’objectiu del Treball Social és tenir cura d’aquelles carències socials que s’agreugen o esdevenen després del diagnòstic de la malaltia. La seva tasca es desenvolupa en el moment del diagnòstic, però també durant el tractament, el retorn a la vida quotidiana, la progressió o avanç de la malaltia o en processos de pèrdua i dol.

Normalment l’equip mèdic i d’infermeria de cada pacient, a través d’uns criteris establerts, són els encarregats de detectar situacions que facin necessària la intervenció del professional del treball social sanitari. Cada vegada en més ocasions ens trobem amb malats i familiars que de manera proactiva, sol·liciten intervenció del professional de treball social sanitari, per cercar solucions a aquelles qüestions que els hi estan generant malestar.

El treball social sanitari, dins del seu pla terapèutic amb el malalt i el seu entorn de suport, treballa amb xarxa amb els equips d’atenció primària, serveis socials de zona, serveis especialitats, entitats no governamentals, escoles, centres sociosanitaris, entitats privades i d’altres dispositius generant aliances terapèutiques que puguin donar respostes a les diferents necessitats detectades en cada cas.