El dret a morir dignament

L’Associació Dret a Morir Dignament (DMD) és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1984, que lluita perquè el final de vida de les persones sigui d’acord amb els seus valors, prioritats i preferències. DMD ha treballat, des de la seva fundació, per millorar la capacitat de les persones de decidir lliurement en l’etapa de final de vida. Defensa la llibertat de tota persona per decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan es pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.

Quan parlem de morir dignament, ens referim al dret a morir d’acord amb els valors, prioritats i preferències de cada persona. Ens referim a la dignitat com un concepte subjectiu, directament lligat a l’autonomia personal i a la llibertat individual. Els conceptes de morir dignament i dignitat són el motiu pel qual defensem i proclamen el valor del Document de Voluntats Anticipades (DVA), mitjançant el qual disposem d’un mecanisme per deixar, de forma prèvia i amb validesa legal, el llistat de valors que cada persona consideri inherent a una vida humana “valuosa i digne de ser viscuda”.

Aquests conceptes són el preàmbul per fer de cada DVA, un document únic i personalitzat. El document de voluntats anticipades permet, de forma similar al testament de béns, deixar constància dels nostres valors i ajudar en moments difícils a facilitar les decisions tant als nostres familiars com a l’equip sanitari.

En els casos de demència la importància d’aquest document queda doblement justificada, a la seva utilitat habitual cal afegir-hi la possible pèrdua de la competència.

El DVA és un bon instrument per:

  • Fer el DVA ens beneficiarà a nosaltres perquè ens dona tranquil·litat i la percepció de mantenir un control sobre el nostre final de vida.
  • Iniciar un diàleg amb els nostres éssers estimats, explicant el per què, el com, el quan i on ens agradaria morir.
  • Explicar i confiar en el nostre equip sanitari, sigui de la sanitat pública i/o privat. Ajudarà en la feina i la salut emocional d’aquests professionals.
  • Tot plegat ens haurà d’ajudar, a nosaltres, a afrontar la mort, quan arribi, d’una manera més pausada, ja que els aspectes de decisió i comunicació de les nostres voluntats ja estaran ben documentats.
morir
“Alliberació” DANI TORRENT

S’aconsella designar una persona de confiança com a representant. Aquesta persona serà la nostra veu, quan nosaltres per malaltia no puguem expressar la nostra voluntat. És recomanable fer constar una segona persona com a representant alternatiu per si quan arriba el moment la primera no està localitzable.

Tot i que no és obligatori designar una persona que ens representi, és molt recomanable fer-ho per facilitar la correcta interpretació del document i la comunicació de l’equip sanitari amb la família. El representant pot ser qualsevol persona amb la qual hem parlat i reflexionat sobre els nostres desitjos i que es comprometi a defensar-los quan sigui necessari.

En cas de mort o incapacitat de la persona que ens representa s’hauria de fer un nou document si volem designar-ne una altra.

Validació del document:

El document es pot realitzar amb la intervenció de tres testimonis o fer-ho davant d’un notari. Els testimonis són les persones que donaran fe del fet que el document es du a terme lliurement, sense coaccions i amb la capacitat suficient per prendre decisions. D’aquests tres testimonis, com a mínim, dos d’ells no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau, ni vinculació patrimonial amb la persona que fa el DVA.

Aquests testimonis, un cop signat el document, queden desvinculats del procés. Si la persona ho sol·licita, els centres sanitaris han d’ajudar en la preparació del document, la validació, la incorporació a la història clínica i, fins tot, el registre.

Si es valida davant de notari, per si sol, garanteix la capacitat de la persona que fa el document i que aquest es correspon amb la seva voluntat informada i lliure. Aquest document es pot dur a terme tant al despatx del notari com al lloc on es trobi el pacient, si no es pot desplaçar a la notaria. El notari enviarà el document al registre del Departament de Salut.

És important que el nostre DVA consti en el registre del Departament de Salut, tot i que la inscripció és totalment voluntària s’aconsella fer-ho. A partir d’aquest moment el trobarem com a document dins de la “nostra salut”, i serà accessible en la nostra història clínica. Existeixen diversos models orientatius de DVA, però cal tenir clar que el document ha de reflectir estrictament el que la persona desitja; no existeixen models oficials.

Es poden aconseguir models orientatius a la pàgina web de la nostra associació https://dmd.cat/index.php/ca/home-ca-es/doc-voluntats-anticipades com també a la pàgina del Departament de salut https://web.gencat.cat/ca/temes/salut/

L’aprovació en el darrer any de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia ha estat una fita molt important, potser tímida, però que caldrà valorar-la en la justa mesura amb el pas del temps.

Si desitgeu més informació podeu accedir-hi en la següent pàgina web https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/

Glòria Cantarell, presidenta DMD Catalunya
Montserrat Colominas, grup salut DMD Catalunya