El cribratge de càncer de còlon i recte arribarà a tota la població d´entre 50 i 69 anys

La Conselleria de Salut ha presentat el nou Pla contra el càncer a Catalunya que tindrà un horitzó temporal del 2015 al 2020. El document ha estat elaborat per al Pla director d’oncologia, aprovat pel Consell Assessor, del qual la FECEC en forma part i estableix que el càncer de còlon i recte arribarà a tota la població d’entre 50 i 69 anys. 

El Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 s'ha presentat aquest dimecres 22 d'abril.
El Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 s’ha presentat aquest dimecres 22 d’abril.

El Pla treballa en la prevenció, el control, el tractament i la recerca de la malaltia amb l’objectiu de millorar la coordinació assistencial, evitar la duplicitat de recursos, consolidar la recerca i enfortir els serveis d’atenció oncològica.

Del document es desprèn que la tendència evolutiva del càncer a Catalunya entre els quals hi ha el càncer de còlon i recte que mostra un increment a l’entorn del 20% de casos entre el 2010 i el 2020, en bona part atribuïbles a l’envelliment de la població catalana.

Un altre factor explicatiu d’aquest creixement és l’impacte del tabaquisme en les dones, com demostra l’augment del càncer de pulmó i altres tumors relacionats amb el tabac. Aquest impacte, juntament amb la millora de la supervivència, els avenços de la recerca oncològica i la prevenció, així com la necessitat d’adaptar les organitzacions assistencials als nous reptes plantejats, fa necessari establir nous objectius del Pla contra el càncer.

D’aquesta manera, el nou Pla estableix una sèrie d’objectius per als propers anys tals com continuar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya, reforçar la prevenció de l’obesitat i el sobrepès, amb un èmfasi especial en la promoció de l’exercici físic moderat i una dieta saludable, d’acord amb les recomanacions del Pla de salut de Catalunya.

El Govern també pretén assolir una cobertura de vacunació contra el papil∙lomavirus humà (VPH) en nenes d’11‐12 anys superior al 85%, i superior al 90% en la vacuna contra el virus de l’hepatitis B (VHB) i es fixa implantar, abans del 2017, el cribratge de càncer còlon i recte a tota la població catalana entre 50 i 69 anys amb la prova de sang oculta en femta.

Un altre dels objectius és consolidar el model de centres de referència terciaris per a patologies oncològiques de freqüència baixa (tumors rars i pediàtrics) i procediments de complexitat elevada que permeti tenir centres amb volums de casos i expertesa que puguin ser competitius en l’entorn europeu en el marc de la Xarxa Europea de Centres de Referència.

Per tot això, també és necessari millorar el procés diagnòstic, tant a l’hora de fer un diagnòstic ràpid com d’avaluar la possibilitat de dobles lectures en patologies rares, garantir l’accés dels pacients a una atenció oncològica de qualitat, actualitzar la tecnologia d’oncologia radioteràpica i analitzar la viabilitat de disposar al nostre país d’un equipament de protonteràpia per a les indicacions recomanades de tumors de molt baixa freqüència i recerca clínica.

El document planteja concentrar el diagnòstic molecular del càncer en els centres amb expertesa en totes les especialitats relacionades, amb recerca acreditada i capacitat de renovació tecnològica per tal de facilitar l’accés a tots els pacients catalans que ho puguin requerir, tant en la vessant assistencial d’indicació de fàrmacs com de recerca.

Els objectius del Pla també passen per consolidar el model d’atenció multidisciplinària com a eix del model assistencial del càncer a Catalunya, així com el model d’infermeria gestora de casos amb la idea d’establir una xarxa catalana d’atenció oncològica que permeti coordinar millor el recorregut assistencial dels pacients al llarg de l’evolució de la seva malaltia.

D’aquesta manera, tot pacient, en acabar el tractament, haurà de rebre un pla personalitzat de seguiment que tingui en compte els possibles efectes adversos del tractament, el pronòstic i les seqüeles de la malaltia, i que detalli el seguiment recomanat per l’equip multidisciplinari.

Aquest Pla contra el càncer a Catalunya planteja tota una sèrie d’objectius pràctics encaminats a la realitat sanitària i investigadora catalana, per centrar el desenvolupament futur en la necessitat de millorar la coordinació assistencial, evitar la duplicació de recursos, consolidar la recerca epidemiològica i clínica, i enfortir els serveis d’atenció oncològica per poder competir en un entorn europeu.