El càncer i el món laboral: baixa i certificat d’incapacitat

 

El tractament de molts tipus de càncer implica quimioteràpia intensiva, intervencions i llargs períodes d’hospitalització. Durant aquest període, evidentment, la majoria dels pacients no poden realitzar el seu treball habitual. I, en molts casos, després tampoc podran fer-ho. Alguns hauran de sol·licitar la incapacitat, altres canviar d’ocupació …

 En aquest article explicarem tots els aspectes relacionats amb el càncer i el món laboral: baixes , gestió d’incapacitats temporals o permanents ..

 Quan una persona és diagnosticada de càncer i està treballant com assalariada té dret a una baixa laboral per incapacitat temporal. La llei estipula que la durada màxima és de 12 mesos i 6 mesos de pròrroga.

L’empresa té l’obligació de lliurar i tramitar els parts de baixa a l’entitat gestora en un termini de 3 dies hàbils. L’empresa abonarà al treballador el pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal segons allò que marqui la llei i el conveni col·lectiu. A falta de millora establerta en el Conveni, les quanties a pagar són:

• Els 3 primers dies van a càrrec del treballador;

 • Del quart al quinzè dia de la baixa, és l’empresa la que té l’obligació de pagar el 60% de la base reguladora del mes anterior;

 • Del setzè dia al vintè, la responsabilitat de la prestació és de les entitats gestores / Institut Nacional Seguretat Social (INSS). Generalment, però, és la pròpia empresa la que fa el pagament delegat, és a dir abona el salari al treballador per delegació de l’INSS. Durant aquest període es paga el 60% de la base reguladora;

 • Del 21 dia en endavant, es paga el 75% de la base reguladora i la responsabilitat de la prestació és de l’entitat gestora.

En canvi, si la persona diagnosticada és autònoma, en principi, té l’obligació (a excepció dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE *)) de cotitzar per incapacitat temporal per contingències comunes a l’hora de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms.

Per rebre la prestació per Incapacitat temporal, cal estar en situació d’alta, haver cotitzat un mínim de 180 dies en els últims 5 anys i estar al corrent de pagament de les quotes.

Es comunica la baixa directament a la Seguretat Social en el termini de 15 dies hàbils després de la baixa i es comunicarà la situació en què queda l’activitat.

Les quanties de la prestació per incapacitat temporal són les mateixes que les d’un / a treballadores i treballadors. La base reguladora es calcula sobre la base de la cotització del / la treballador autònom corresponent al mes anterior a la baixa mèdica i dividida entre 30.

Durant el període de baixa per incapacitat temporal l’autònom ha de seguir cotitzant en el règim especial d’autònom. Habitualment aquests treballadors cotitzen per la base mínima i això vol dir que la quantia de la prestació sol ser molt limitada. Alguns autònoms complementen amb una assegurança privada que els cobreixi la baixa laboral.

Si la persona diagnosticada de càncer està a l’atur, es comunicarà al Servei Públic d’Ocupació de cada comunitat autònoma que està de baixa, lliurant a l’Oficina de Treball l’informe de baixa per incapacitat temporal (IT), els parts de confirmació i l’alta mèdica quan es produeixi. Durant la baixa per IT se suspèn la demanda de lloc de treball i no cal renovar-la, tampoc es reben citacions per ofertes de treball o cursos de formació.

En situació d’IT és el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) qui abona la prestació per IT en règim de pagament delegat fins que s’esgoti la durada de la prestació de l’atur i també les cotitzacions de la Seguretat Social. Si quan acabi la prestació per desocupació, la persona encara està de baixa per IT, cal sol·licitar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que es continuï abonant la prestació per Incapacitat Temporal fins a l’alta mèdica.

Si la baixa es deu a una recaiguda d’un procés anterior iniciat durant la vigència d’un contracte laboral, quan s’acabi la prestació de l’atur, l’INSS continuarà pagant la prestació per IT en la mateixa quantia.

Quan la baixa no es degui a una recaiguda, l’INSS continuarà pagant la prestació per IT. La quantitat a percebre serà un 80% de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual. Quan es disposi de l’alta laboral, es podrà tornar al Servei d’Ocupació per gestionar el subsidi d’atur per haver esgotat prèviament una prestació contributiva.

Servei d’orientació laboral després del càncer

La FECEC ofereix el servei gratuït d’orientació laboral dirigit a les persones que han patit un càncer i busquen un treball adaptat a les necessitats físiques i / o emocionals derivades de la malaltia.

L’objectiu és acompanyar i donar suport a aquest col·lectiu en el seu procés de recerca de feina, facilitar el seu accés a la reincorporació laboral i reduir l’estigma.

El servei avalua les necessitats de cadascuna de les persones interessades per, després, acollir-se al programa Incorpora de La Caixa. Aquest servei ofereix un assessorament voluntari i gratuït d’orientació i intermediació laboral a les persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social per tal de facilitar-los l’accés al món laboral.

I és que normalment, quan una persona finalitza el seu tractament, habitualment té unes seqüeles físiques i emocionals amb un impacte a mitjà i llarg termini i que poden condicionar el retorn a la feina.

El tipus d’empresa, en una administració pública o una empresa privada i el tamany (si és una gran empresa o una pime) …. són factors que condicionen, i molt, la tornada a la feina. Les empreses no sempre tenen clar què significa haver patit un càncer. Falta un sistema d’acompanyament del treballador durant tot el procés de baixa laboral per preparar aquest retorn a la feina. En les petites i mitjanes empreses aquesta situació és encara més complicada.

El marc legislatiu és molt rígid ja que no contempla la incorporació flexible i progressiva en el lloc de treball. Moltes són les persones que comenten que, si poguessin tornar a la feina de mica en mica, seria un factor que els ajudaria a estar al 100% a la feina.

La llei de prevenció de riscos laborals: Aquesta obliga les empreses a fer una avaluació dels riscos laborals del seu lloc de treball a les persones declarades “d’especial sensibilitat”. Tot això en base a les necessitats provocades per la patologia que ha provocat la baixa, per tal d’adaptar el lloc de treball o reubicar la persona en un altre lloc de treball. Si aquesta recol·locació no és possible es pot fer un acomiadament procedent.

Sabem que és fonamental que hi hagi una bona comunicació entre l’empresa i el treballador durant tot el període de baixa, per poder preparar aquest retorn.

Un cop acabat el tractament, la persona pot rebre l’alta i torna a treballar o bé rebre una incapacitat permanent (IP). Hi ha 4 nivells d’IP. En aquest article s’expliquen els tipus d’incapacitat permanent que existeixen avui dia.

Si la persona rep una IP parcial, pot continuar treballant. Si rep una IP total, absoluta o gran invalidesa, té automàticament, reconegut una discapacitat del 33%. Quan hi ha reconegut un grau de discapacitat, hi ha alguns avantatges.

Qui pot demanar la incapacitat laboral i quins tipus hi ha?

El procediment, habitualment es fa a través del propi INSS i quan s’ha acabat el període d’incapacitat temporal. Per exemple, a Catalunya, l’ICAM fa una valoració de la capacitat d’aquesta persona (l’ICAM és un organisme autònom que s’encarrega de realitzar les inspeccions per incapacitat permanent a Catalunya), en relació al seu lloc de treball, després que es ha acabat la incapacitat temporal (12 mesos + 6 mesos pròrroga).

Sobre aquesta valoració fa una proposta a l’Institut Nacional de Seguretat Social d’alta o dels diferents tipus d’incapacitat. Si no hi ha incapacitat temporal prèvia, serà l’interessat el qual s’inicia el tràmit davant l’INSS.

Hi ha diferents tipus d’incapacitat laboral a Espanya, i són reconegudes sempre per l’Institut Nacional de Seguretat Social.