Descobert un nou mecanisme que regula el càncer de pàncrees

Un equip d’investigació, centrat en l’estudi de virus, liderat per Juana Díez, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, de la Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb Pilar Navarro, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, Sebastian Leidel , de l’Institut Max Planck d’Alemanya, i Markus Bonnshack, de l’Institut de Biologia d’Alemanya, ha descobert un mecanisme de regulació genètica de les cèl·lules que té un important pes en càncer de pàncrees.

proteïna contra el càncer de pàncrees

Característiques comunes
En un treball anterior, l’equip de Díez va demostrar que diversos virus d’importància clínica com el virus de l’hepatitis C depenen de la molècula helicasa Dhh1 (en humans coneguda com DDX6) per activar la traducció dels ARN missatgers vírics i produir les proteïnes del virus. Les helicasas juguen un paper fonamental en la síntesi de proteïnes cel·lulars, sent la Dhh1 / DDX6 1 helicasa típicament encarregada de reprimir la traducció dels ARN missatgers cel·lulars en proteïnes.

Per què la mateixa molècula exerceix funcions oposades segons si actua sobre ARN missatger provinent de virus o de cèl·lules era un misteri. Ara, combinant biologia molecular, cel·lular i altres enfocaments, l’equip ha demostrat que Dhh1 / DDX6 no només activa la traducció dels ARN missatgers vírics, sinó també la d’un conjunt específic d’ARN missatgers cel·lulars amb els que comparteixen característiques comunes: totes elles contenen regions codificants llargues i altament estructurades i donen lloc a proteïnes de membrana.

Desequilibri
La investigació, inicialment desenvolupada sobre llevats, es va estendre també a cèl·lules de pàncrees. A l’observar-la en aquestes cèl·lules, l’equip investigador ha demostrat que en el càncer de pàncrees humà hi ha un excés de helicasa Dhh1 / DDX6, que a més controla la traducció d’un ARN missatgers el desequilibri és un marcador del càncer de pàncrees.

“Va ser emocionant veure la conservació de llevat a humans d’aquest nou mecanisme per regular la traducció dels ARN missatgers i la seva possible implicació en càncer”, diu Jennifer Jungfleisch, primera autora del treball i estudiant de doctorat a la Pompeu Fabra. Díez assenyala que ara se centren en la recerca de fàrmacs dirigits a Dhh1 / DDX6 i explorant exhaustivament el paper que juga en càncer. “Si som capaços de crear-los, aquests fàrmacs podrien ser de gran interès no només per combatre els virus, sinó també per lluitar contra el càncer”.