Consulta la guia de Transparència per a les entitats privades

La Taula, conjuntament amb el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, han presentat un document útil i pràctic que recopila quina informació, a qui, com i per a què serveixen les dades que les entitats socials han de proporcionar a l’Administració pública per complir amb la Llei de Transparència.

Captura de pantalla 2021-07-12 a las 12.57.45

Deure de subministrar informació a l’Administració

D’acord amb el règim de transparència vigent a Catalunya,1 determinades entitats privades, amb independència de la seva forma jurídica de creació o constitució, han de subministrar determinada informació a l’Administració pública.

En quins supòsits les entitats privades han de subministrar informació?

Han de subministrar informació a l’Administració les entitats que compleixin qualsevol dels requisits següents:Quan exerceixin funcions públiques o potestats administratives titularitat de les administracions públiques, en virtut de la via d’assignació d’aquestes funcions:

1. Quan exerceixin funcions públiques o potestats administratives titularitat de les administracions públiques, en virtut de la via d’assignació d’aquestes funcions:

 • per una norma amb rang de llei
 • els estatuts o normes de creació de l’entitat, o
 • per qualsevol altre títol jurídic.

 

2. Quan prestin serveis públics titularitat de les administracions públiques

· amb motiu d’haver estat adjudicatàries d’un contracte amb les administracions, o · per raó de formes no contractuals de finançament.

3. Quan prestin serveis d’interès general o universal, és a dir, en els supòsits en els quals es donin totes les condicions següents:

 •  serveis d’interès econòmic general de caràcter bàsic
 •  d’accés a tota la ciutadania
 •  subjectes a obligacions específiques de servei públic en virtut de criteris d’interès general
 •  amb motiu de complir les condicions exigides per l’ordenament jurídic a aquest efecte
 •  sempre que hi hagi una declaració prèvia de l’administració pública competent a aquest efecte
 •  quan la prestació dels quals és sotmesa a la supervisió i control de l’Administració.

Per exemple, prestació d’activitats que tenen per objecte el subministrament energètic, d’aigua, els serveis postals, de telecomunicacions o de transport.

4. Quan percebin fons públics per funcionar o per desenvolupar les seves activitats, és a dir, quan es compleixin totes les condicions següents:

1 Articles 3.1 d) i e), 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i articles 8, 11 i 12 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

 •  qualsevol forma d’aportació de fons públics sense contraprestació directa
 •  provinents de qualsevol administració pública
 •  sempre que tinguin caràcter corrent
 •  siguin destinats a finançar despeses de funcionament de la persona receptora, i
 •  es consignin en el capítol 4 del pressupost de despesa de l’administració concedent.