Aprovada la memòria preliminar per a l’elaboració de la llei de l’associacionisme

El Govern ha aprovat la memòria de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, una normativa adreçada a enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els valors i principis de l’associacionisme.
fotonoticia_20170912175617_640
Font: Europa Press
El marc jurídic català no disposa actualment de cap normativa amb rang de llei que reguli aspectes essencials per al foment de l’associacionisme. Aquest fet provoca que les polítiques públiques que s’impulsen des de les diferents administracions per al foment d’aquest fenomen, topin sovint amb regulacions o normatives que n’impedeixen el desplegament o que les limiten.
L’Avantprojecte de llei, sorgit d’un mandat de la Llei del voluntariat de 2015, preveu que les mesures de foment beneficiïn –prioritàriament- les associacions, que són les entitats que, atesa la seva naturalesa i degut a circumstàncies històriques, són les més vulnerables.
La norma també té com a objectiu regular la coordinació de les administracions catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment. Finalment, incorpora mecanismes de simplificació administrativa i fixa les bases de futures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats quan Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.
L’Avantprojecte de llei preveu també la creació de l’Observatori Permanent de l’Associacionisme i el Voluntariat i la creació del futur Registre d’Entitats, que ha de funcionar com una finestreta única que coordini i faciliti la relació de les entitats amb les administracions públiques. La Llei, a més, estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, del qual la FECEC en forma part, com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria.